انبار

در این راهنما می خواهیم چگونگی دسترسی به بخش انبار که یک گزینه مشخص با این عنوان در منو اصلی دارد را بررسی کنیم. این بخش جهت مدیریت سفارشات تحویل شده به انبار خریدار می باشد. بخش های این قسمت شامل ورودی، خروجی و موجود می باشد.

آیتم های بررسی شده در این راهنما:

  • ورودی
  • خروجی
  • موجودی

در انتهای راهنما، شما می توانید اطلاعات مربوط به ورود و خروج انبار را ثبت کرده و از این طریق موجودی انبار را مدیریت نمایید.

ورودی

با کلیک به روی کارت مربوط به بخش ورودی انبار سه تب در انتظار رسید کالا، در انتظار کنترل کیفیت و لیست رسید ها مشاهده می شود.

در انتظار رسید کالا

در تب در انتظار رسید کالا کارت های مربوط به ثبت رسید کالا مشاهده می شود. تسک کارت های موجود در این محیط بلافاصله پس از ثبت پایان مراحل حمل و ترخیص در بخش سفارش خرید ایجاد می گردند. به روی هر یک از تسک کارت ها اطلاعات مربوط به کالا، شماره سفارش و شماره بسته بندی قابل مشاهده است همچنین آیتم های رسید شده به انبار، تاریخ تحول به انبار ،تامین کننده و ثبت کننده ی اطلاعات سفارش مشخص شده است. در این تب امکان جست و جوی پیشرفته براساس اطلاعات به روی تسک کارت وجود دارد. این کارت ها تنها برای کاربرانی نمایش داده می شود که به این قسمت دسترسی داشته باشند.

 با کلیک کردن به روی یکی از تسک کارت ها به محیط ثبت رسید کالا می شویم.

در این صفحه کاربران قادر هستند رسید کالا هایی که به انبار رسیده اند را صادر نمایند. در بالای صفحه کادری مشاهده می شود که شامل اطلاعاتی مانند شماره سفارش، تامین کننده و کد قرارداد مربوط به لیست تجهیزاتی که در میان صفحه وجود دارد، می باشد.

در میان صفحه لیست تجهیزات به همراه اطلاعات آن ها نمایش داده شده است همچنین تعداد تجهیز بسته بندی شده براساس مقداری که در مرحله لجستیک تعیین شده است نمایش داده می شود. در این لیست مقدار رسید آیتم ها نیز به صورت پیش فرض قابل مشاهده است و این عدد قابل ویرایش برای کاربران می باشد. قابل توجه است مقدار رسید شده نمی تواند بیشتر از مقدار بسته بندی شده در نظر گرفته شود.

با کلیک کردن به روی دکمه ثبت رسید کالا برای تجهیزات مورد نظر صادر شده و تسک کارت مربوط به آن در تب درانتظار کنترل کیفی قابل مشاهده خواهد بود. درصورت کلیک کردن به روی دکمه انصراف اطلاعات وارد شده حذف شده و همچنین کاربر به تب در انتظار رسید کالا برای ثبت مجدد رسید باز می گردد.

در انتظار کنترل کیفی

در تب در انتظار کنترل کیفی کالا کارت های مربوط به ثبت کنترل کیفی تجهیزات مشاهده می شود. تسک کارت های موجود در این بخش بلافاصله پس از ثبت رسید کالا ایجاد می گردند. بعد از ثبت رسید کالا تجهیزات وارد تب در انتظار کنترل کیفی می شوند. با ورود به انبار خریدار با توجه به موارد توافق شده مراحل کنترل کیفی تجهیزات صورت می گیرد. درصورتی که آیتم های موجود در این تب دارای استاندارد های مشخص شده باشند کاربر می تواند با کلیک به روی هر تسک کارت کنترل کیفی تجهیزات را ثبت کرده و آن ها را تائید نماید.

به روی هر یک از تسک کارت ها اطلاعات مربوط به کالا، شماره رسید و شماره بسته بندی قابل مشاهده است همچنین آیتم های رسید شده به انبار، تاریخ رسید انبار ،تامین کننده و ثبت کننده ی اطلاعات سفارش مشخص شده است. در این تب امکان جست و جوی پیشرفته براساس اطلاعات به روی تسک کارت وجود دارد. این کارت ها تنها برای کاربرانی نمایش داده می شود که به این قسمت دسترسی داشته باشند.

با کلیک کردن به روی یکی از تسک کارت ها به محیط ثبت کنترل کیفی تجهیزات وارد می شویم.

در این صفحه کاربران قادر هستند تائید کیفی آیتم های تجهیزات لیست خرید را ثبت نمایند. در بالای صفحه کادری مشاهده می شود که شامل اطلاعاتی مانند شماره رسید، شماره سفارش و تاریخ تحویل مربوط به لیست تجهیزاتی که در میان صفحه وجود دارد، می باشد.

در میان صفحه لیست تجهیزات به همراه تعداد آیتم ها و اطلاعات آن ها نمایش داده شده است همچنین مقدار پذیرش شده به صورت پیشفرض براساس مقدار رسید شده نمایش داده شده است. این مقدار طبق آیتم های تائید شده در کنترل کیفی قابل ویرایش برای کاربران می باشد. قابل توجه است مقدار تائید شده در کنترل کیفی نمی تواند بیشتر از مقدار رسید شده در نظر گرفته شود.

در این صفحه ثبت کننده نتیجه کنترل کیفی می تواند دیدگاه و نظرات خود را با کلیک به روی دکمه دیدگاه ثبت کند و همچنین امکان آپلود کردن فایل های پیوست نیز وجود دارد.

با کلیک کردن به روی دکمه ثبت می توان کنترل کیفی آیتم های موجود در لیست را تائید کرد سپس تسک کارت مربوطه از تب درانتظار کنترل کیفی به لیست رسید ها منتقل می شود. درصورت کلیک کردن به روی دکمه انصراف اطلاعات وارد شده حذف شده و همچنین کاربر به تب در انتظار رسید کالا برای ثبت مجدد رسید باز می گردد.

لیست رسیدها  

پس از تائید کنترل کیفی تجهیزات تسک کارت مربوط به آن از تب در انتظار کنترل کیفی حذف می شود و در تب لیست رسید ها قرار می گیرد. تب لیست رسید ها یک لیست از تجهیزات رسید شده در انبار، مربوط به یک پروژه خاص را نشان می دهد.

در سمت راست صفحه لیست رسید ها قابل مشاهده می باشد که اطلاعاتی مانند تجهیز، تامین کننده، شماره رسید، تاریخ تحویل و وضعیت تجهیز را نشان می دهد. وضعیت تجهیزات در لیست رسید ها به چهار حالت درانتظار تائید کنترل کیفی، تائید مشروط کنترل کیفی، تائید کنترل کیفی و عدم تائید کنترل کیفی می باشند. تائید مشروط کنترل کیفی به معنای این می باشد که در مرحله کنترل کیفی تعدادی از آیتم های مورد تایید قرار نگرفته است و تعداد آیتم های رسید شده در انبار و تعداد پذیرش شده از یک تجهیز  برابر نمی باشد.

 با کلیک کردن به روی هر ردیف از لیست اطلاعات را در سمت چپ صفحه مشاهده خواهیم کرد همچنین می توان مقدار رسید شده در انبار و مقدار پذیرش شده در کنترل کیفی را مشاهده نمود. نتیجه کنترل کیفی و دیدگاه کاربر ثبت کننده نتیجه نیز در پایین لیست قابل مشاهده است.

خروجی

با کلیک به روی کارت مربوط به بخش خروجی انبار دو تب برگشت از خرید و لیست برگشت از خرید قابل مشاهده می باشند. لازم به ذکر است که لیست برگشت از خرید برای تمامی پروژه ها مشابه است.

برگشت از خرید

تب برگشت از خرید شامل آیتم هایی که در کنترل کیفی تائید نشده و در مرحله بازگشت از انبار قرار دارند می باشد. تسک کارت های موجود در این بخش بلافاصله پس از عدم تائید کنترل کیفی آیتم های رسیده به انبار ایجاد می شوند.

به روی تسک کارت ها اطلاعات مانند شماره رسید، شماره بسته بندی، کالا و تعداد آیتم های تائید نشده و همچنین تاریخ تحویل مشخص شده است. در این تب امکان جست و جوی پیشرفته براساس اطلاعات به روی تسک کارت وجود دارد. این کارت ها تنها برای کاربرانی نمایش داده می شود که به این قسمت دسترسی داشته باشند.

با کلیک کردن به روی یکی از تسک کارت ها به محیط ثبت بازگشت از خرید تجهیزات وارد خواهیم شد.

در این صفحه کاربران قادر هستند لیست تجهیزاتی که در انبار پذیرش نشده اند را ثبت نمایند تا موجودی در انبار توسط سیستم محاسبه شود.

در بالای صفحه کادری مشاهده می شود که شامل اطلاعاتی مانند شماره رسید، شماره سفارش و تاریخ تحویل مربوط به لیست تجهیزاتی که در میان صفحه وجود دارد، می باشد.در میان صفحه لیست تجهیزات به همراه آیتم ها و اطلاعات آن ها نمایش داده شده است همچنین مقدار پذیرش نشده به صورت پیشفرض مشاهده می شود. این مقدار برای کاربران قابل ویرایش می باشد قابل توجه است این مقدار نمی تواند بیشتر از مقدار پذیرش نشده در کنترل کیفی در نظر گرفته شود.

با کلیک کردن به روی دکمه ثبت می توان خروج آیتم های موجود در لیست را از انبار تائید نمود و سپس تسک کارت مربوطه از تب برگشت از خرید حذف شده و در تب لیست برگشت از خرید قرارخواهد گرفت. درصورت کلیک کردن به روی دکمه انصراف اطلاعات وارد شده حذف شده و همچنین کاربر به تب برگشت از خرید برای ثبت مجدد باز می گردد.

لیست برگشت از خرید

پس از ثبت عدم پذیرش در انبار و بازگشت تجهیزات تسک کارت مربوطه از تب برگشت از خرید حذف شده و آیتم های آن در لیست برگشت از خرید قرار می گیرند. در این تب لیست تجهیزاتی که از انبار خارج شده اند را مشاهده خواهیم کرد.

در سمت راست صفحه لیست تجهیزات قابل مشاهده می باشد که اطلاعاتی مانند شرح تجهیز، تامین کننده، کد برگشت از خرید و تاریخ تحویل را نشان می دهد. با کلیک کردن به روی هر ردیف از لیست اطلاعات را در سمت چپ صفحه مشاهده خواهیم کرد همچنین می توان مقدار رسید شده در انبار و مقدار پذیرش نشده در کنترل کیفی را مشاهده نمود.

تب لیست بازگشت از خرید یک لیست از تجهیزات پذیرفته نشده در انبار را برای تمامی پروژه های موجود در سامانه نشان می دهد.

موجودی

پس از کالا تجهیز مربوطه وارد لیست موجودی انبار خواهد شد. این لیست موجودی تمامی تجهیزات وارد شده به انبار را نشان می دهد و نیز اطلاعاتی مانند شرح تجهیز، گروه کالا، شماره فنی و تعداد موجود از یک تجهیز در این لیست قابل مشاهده است. این بخش مختص یک پروژه خاص نبوده و برای تمامی پروژه ها مشترک می باشد.

برای مشاهده تعداد آیتم های موجود و یا آیتم های خارج شده از یک تجهیز می توان آن تجهیز را در لیست یافته و به روی دکمه کادرکس کالا کلیک نماییم.

در این تب امکان جست و جوی پیشرفته براساس گروه کالا و شرح کالا وجود دارد. همچنین می توان با کلیک به روی دکمه خروجی اکسل می توان یک خروجی با فرمت اکسل از تمامی موارد موجود در لیست دانلود نماییم.

با کلیک به روی دکمه کادرکس کالا کادری مشاهده خواهد شد که اطلاعات ورود و خروج تجهیز را از انبار نشان می دهد. در بخش بالای کادر مشخصات تجهیز و در قسمت میانی لیستی از رسید انبار و برگشت از خرید تجهیزات را به همراه اطلاعات آن مشاهده شده قابل مشاهده می باشد. رو به روی جمع کل تعداد کلی آیتم های وارد شده به انبار و میزان خارج شده دیده می شود و بر این اساس مقدار موجودی آن توسط سیستم محاسبه شده است.

اسکرول به بالا