سیستم مدیریت زنجیره تأمین رایبد

image

سیستم مدیریت زنجیره تأمین رایبد راهکاری هوشمند و پویا جهت مدیریت، برنامه ریزی و کنترل کلیه فرآیندهای مرتبط با خریدهای مورد نیاز سازمان می باشد. تمرکز این راهکار بر ایجاد ارتباط جامع و یکپارچه هوشمند میان کلیه فرآیندهای خرید جهت کنترل بر خط آنها از نقطه آغاز تا تحویل می باشد. این سیستم با متدی پویا طراحی شده تا از طریق آن از کلیه خریدهای سازمان با هر نوع سیاست و فرآیندی، چه در حوزه محصولات و چه در حوزه خدمات پشتیبانی نماید. این راهکار برای کلیه صنایع تولید محور، پروژه محور و خدماتی کاربرد دارد.

ویژگیهای سیستم مدیریت زنجیره تأمین رایبد:

  • فروش: شامل بر ثبت قرارداد با مشتری، ثبت الحاقیه، ثبت سفارش مشتریان و یا ثبت برنامه های پیش بینی فروش
  • مهندسی: شامل بر ثبت کلیه مدارک فنی و مهندسی خرید به تفکیک نوع مدارک، محصولات و قراردادهای فروش با امکان ویرایش بندی آنها / طرحریزی اجزاء محصولات (BOM)
  • مدیریت تیمهای کاری: تعیین گروههای کاری به صورت پیش فرض سازمانی یا به تفکیک قراردادها، فرآیندها و محصولات.
  • برنامه ریزی: شامل بر برنامه ریزی خرید مواد و تجهیزات (MRP)، برنامه ریزی هوشمند سفارشات، بودجه بندی خرید و برنامه ریزی منابع.
  • مهندسی خرید: شامل بر تعیین استراتژیهای خرید، درخواست خرید، درخواست پیشنهاد فنی یا بازرگانی (RFP) / شفاف سازی درخواست/ دریافت پیشنهادات و پروپوزالها، شفاف سازی پیشنهادات، ارزیابی فنی پیشنهادات (TBE)، ارزیابی بازرگانی پیشنهادات (CBE)، انتخاب نهایی تأمین کننده (ها).
  • مدیریت خرید: ثبت قرارداد خرید، ثبت سفارشات خرید، مدیریت مدارک و مکاتبات، ساخت، کنترل کیفیت، مانیتورینگ حمل و نقل، گمرک، تحویل، مدیریت مالی خرید.
  • حمل و نقل: شامل بر مدیریت برنامه ریزی و تخصیص منابع حمل و نقل / کنترل حمل و نقل
  • انبار: شامل بر رسید کالا، خروج کالا، برگشت از خرید، برگشت از فروش
  • گزارشات و داشبوردها: شامل بر داشبوردها و گزارشات کاربردی آماری، گزارشات مالی و هزینه تمام شده زنجیره تأمین و ... می باشد.