تعاریف مختلف پروژه و مدیریت پروژه از 3 دیدگاه مختلف

10 اردیبهشت, 1399مدیریت پروژه

در این مطلب به صورت ساده به بررسی تعاریفی که استانداردهای PMBOK ، ISO21500 و متدولوژی PRINCE2 در زمینه پروژه و مدیریت پروژه ارائه داده اند می پردازیم. در ابتدا تعاریف پروژه و پس از آن تعاریف مدیریت پروژه مورد بررسی قرار می گیرد.

ادامه مطلب