image

راهکار مدیریت پروژه

سیستم مدیریت پروژه رایبد راهکاری چابک جهت مدیریت پروژه ها در صنایع مختلف می باشد. این سیستم از طریق ایجاد ارتباط میان حوزه های مختلف پروژه، تعیین وضعیت پروژه را به صورت بر خط از سطح فعالیت تا سطح ساختارهای شکست پروژه میسر می سازد. تمرکز این راهکار بر برنامه ریزی، کنترل و مدیریت اطلاعات پروژه ها در حوزه های محدوده، زمان، منابع، هزینه، کیفیت و ارتباطات به صورت یکپارچه می باشد. همچنین این راهکار کلیه فرآیندهای مرتبط با مهندسی پروژه را مدیریت نموده و زیرساخت مناسبی را جهت کنترل وضعیت تأمین و فعالیتهای اجرایی سایت پروژه در اختیار سازمانها قرار می دهد. این سیستم می تواند از طریق ایجاد ارتباط با راهکار مدیریت زنجیره تأمین رایبد، وضعیت تأمین تجهیزات و متریال پروژه را به صورت خودکار به روزآوری نماید.

زیر سیستم ها:
 • مدیریت تیمهای کاری پروژه: تعیین گروههای کاری پروژه بر اساس تخصصها و نقشها
 • مدیریت محدود پروژه: تعریف ساختار شکست پروژه در قالب گروه بندی های متفاوت بدون محدودیت/ تعریف لیست تحویل شدنیهای پروژه به تفکیک مهندسی، تأمین، اجرا و سایر فعالیتهای پروژه
 • مدیریت مهندسی پروژه: مدیریت کامل فرآیندهای مهندسی شامل بر ثبت و گردش هوشمند ترانسمیتالها، کامنت شیتها و Reply Sheet ها، ثبت دلایل ویرایشهای مدارک مهندسی
 • مدیریت زمان پروژه: تعریف فعالیتها از طریق ارتباط با تحویل شدنیها، تعریف برنامه های زمانی فعالیتها، کنترل پیشرفت فعالیتها به صورت هوشمند و یا ثبت وضعیت، امکان تعریف برنامه های دوره ای داخلی، ثبت دلایل تأخیرات.
 • مدیریت منابع پروژه: برنامه ریزی منابع پروژه در سطح فعالیت، سیستم Time Sheet به تفکیک پروژه و فعالیت.
 • مدیریت هزینه پروژه: برنامه ریزی هزینه پروژه در سطح فعالیت، کنترل هزینه های پروژه در سطح ساختار اصلی شکست هزینه.
 • مدیریت کیفیت پروژه: ثبت و گردش هوشمند TQ ها و NCR ها به همراه پاسخهای مرتبط. ثبت وضعیت کنترل کیفیت تجهیزات، متریال و فعالیتهای اجرایی و ذخیره سازی مدارک و سوابق مرتبط
 • گزارشات و داشبوردها: گزارشات پیشرفت و تحلیل انحراف زمانی پروژه، گزارشات کنترل منابع و هزینه پروژه، گزارشات تحلیل ارزشب کسب شده (Earned Value)

اطلاعات تماس

 • تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوچه دهم، پلاک 6
 • 021-88801502
 • info@raybodravesh.com