لیست امکانات به روزرسانی V 4.0.0

       مهمترین امکانات جدید اضافه شده در به روز رسانی V4.0.0 سرویس مدیریت پروژه رایبد (PMIS):

  • اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻧﺴﺨﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، ﭘﺮوژه، تیم پروژه،  ﻓﺎﯾﻞ دراﯾﻮ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪارك (در پنل اصلی)

 

  • اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه Preview ﻓﺎﯾﻞ‌ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺎﯾﻞ دراﯾﻮ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪارك ﺑﺎ اﻧﺠﺎم راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ در قسمت‌های ذیل:

     1- ﭘﯿﻮﺳﺖ روﯾﮋن ﻫﺎ و ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﻧﯿﺘﯿﻮ در آرﺷﯿﻮ ﻣﺪارك

     2- فایل های آپلود شده در تهیه مدرک   

     3- فایل های پیوست در لیست ترانسیمتال ها

     4- ﻓﺎﯾﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻧﯿﺘﯿﻮ ﻣﺪارك در ﻓﺮم ﺗﺎﺋﯿﺪ روﯾﮋن ﻫﺎ

 

  • اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﻣﻨﺸﻦ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻓﻀﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و همچنین ﻧﺸﺎﻧﺪار ﮐﺮدن آن‌ها به صورت دﻟﺨﻮاه

 

  • اﻣﮑﺎن داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻓﺮم PDF در ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﻨﺖ‌ﻫﺎ ، TQ و NCR به صورت یکجا

 

  • ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖ ﻣﺪرك ﺟﺪﯾﺪ و آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺪارك
اسکرول به بالا